Twitter - Ysgol Llandygai
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Siarter Iaith Gymraeg
Stonewall - Acceptance without exception
(+44) 01248-352163
Ffôn:
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Iach Gwynedd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Class Dojo
QS
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan
ofalu bod sbwirel yn cael ei roi yn y binau
leihau defnydd ynni’r ysgol a gwastraff dŵr
hybu ailgylchu ac ail-ddefnyddio o fewn yr ysgol a’r gymuned
gofalu am yr amgylchedd drwy hybu cerdded/beicio/rhannu ceir i’r ysgol gan gyd-weithio gyda criw ‘Yr Ieuanc Iach’
edrych ar ôl yr ysgol a bywyd gwyllt
hybu dinasyddiaeth fyd eang.
GOFALWYR GWYRDD
Ein nod yn ystod 2017 / 2018 yw gweithio tuag at y
Faner Werdd yng Nghynllun Eco-Sgolion.
Ein Blaenoriaethau am y flwyddyn academaidd 2017 - 2018 yw:
Cawsom ein hethol ym mis Medi - cynrychiolydd o bob dosbarth.
‘Rydan ni yn cyfarfod yn aml er mwyn trafod pethau ‘rydan ni yn eu gweld wrth gerdded o amgylch yr ysgol, pynciau sy’n codi o’r arolwg amgylcheddol (a’r cynllun gweithredu fydd yn dilyn), trefnu gweithgareddau i gasglu arian yn ogystal â sicrhau bod gweithgareddau yn digwydd o fewn yr ysgol ac yn ein dosbarthiadau am wahanol agweddau gan geisio ein gorau glas i ‘fod yn wyrdd’.
Tymor yr Hydref
2017
Tymor y Gwanwyn
2018
Tymor yr Haf
2018
Cynnal Diwrnod Gwyrdd i egluro gwaith 'Y Gofalwyr Gwyrdd'.Cydweithio ar draws yr ysgol i gynnal Arolwg Amgylcheddol.Creu hysbysfwrdd 'Y Gofalwyr Gwyrdd' a llunio Eco-Gôd newydd.


Ymgeisio am Wobr Efydd Eco-Sgolion.Arbed Ynni.
Dadansoddi yr Arolwg Amgylcheddol a chreu Cynllun Gweithredu.Rhannu’r Arolwg a’r Cynllun Gweithredu gyda’n cyd-ddisgyblion a’r staff a gweithio arnynt.


Ymgeisio am Wobr Arian Eco-Sgolion.Hybu Wythnos Masnach Deg gyda gweithgareddau amrywiol.


Cynnal Arolwg Sbwriel
Parhau i weithio ar y Cynllun Gweithredu..


Teithio i’r ysgol - cydweithio gyda cirw ‘Yr Ieuanc Iach’ .Ymgeisio am y Faner Werdd Eco-Sgolion.Ymweliad gan Swyddogion.
Cawsom ni fel criw’r grŵp ‘Gofalwyr Gwyrdd’ ein hethol ar ddechrau’r flwyddyn ac yn ystod y flwyddyn hon, gyda chymorth gan ddosbarthiadau'r ysgol, ‘rydym am weithio yn galed i:
Criw 'Y Gofalwyr Gwyrdd'