Twitter - Ysgol Llandygai
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Siarter Iaith Gymraeg
Stonewall - Acceptance without exception
(+44) 01248-352163
Ffôn:
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Iach Gwynedd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Class Dojo
QS
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan
Croeso cynnes i chi i wefan Ysgol Llandygai! Ymfalchïwn yn y ffaith mai Ysgol sydd yn gweithredu fel ysgol Eglwysig yw hon. Mae awyrgylch ysgogol a chyffrous yn bodoli yma gyda ffocws penodol i sicrhau ansawdd rhagorol o addysgu a dysgu. Gweledigaeth yr ysgol yw anelu at ragoriaeth.
HAFAN
Cofion cynhesaf,
Mr Elfed Morgan Morris M.A
Pennaeth
Croesawn chi i ymweld â’r ysgol. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at fagu partneriaeth llwyddiannus gyda chi.
Ysgol sydd yn hunan werthuso yn gyson gan weithredu syniadau sy’n torri tir newydd yw Llandygai. Ein bwriad yw buddsoddi yn ein disgyblion er mwyn anelu at y sêr o ran cyflawniadau ac i warchod ac ysgogi mewn awyrgylch ffyniannus.
Bwriad y wefan yma yw eich galluogi i ddod i wybod mwy am yr ysgol arbennig hon. Bydd yn agoriad llygaid i chi am y cyfleoedd anhygoel sydd yn ymaros i’ch plentyn er mwyn eu paratoi i fod yn ddinasyddion gyda’r sgiliau a’r wybodaeth allweddol maent eu hangen ar gyfer y byd mawr.

Gweithredir yr ysgol ar sail tair amcan benodol sef: ‘Parchu pawb a phopeth, anelu at y sêr a bod yn ddiogel. Yn ogystal, hyrwyddwn werthoedd penodol yn fisol sydd yn darparu’r disgyblion i gydweithio ag eraill o fewn yr ysgol a’r gymuned.
Rydym yn hynod ffodus o gael tîm o athrawon dynamig a blaengar yn gweithio yn yr ysgol sydd yn gweithio’n galed i sicrhau fod safonau uchel yn cael eu cyflawni gan ddefnyddio strategaethau arweiniol. Mae cydweithio amlwg yn digwydd o fewn yr ysgol rhwng yr athrawon, y Corff Llywodraethol, y rhieni heb anghofio wrth gwrs am y disgyblion. Mae’r cyngor ysgol a’n Prif Ddisgyblion yn barod iawn i fynegi barn a hunan werthuso yn gyson er mwyn cael effaith cadarnhaol ar fywyd yr ysgol.

Mae Ysgol Llandygai yn ysgol hapus a chroesawgar lle ysgogir pob plentyn i fod yn ddinasyddion dwyieithog hyderus. Rydym wedi cael sylw Cenedlaethol gan y wasg am ein gweledigaeth a’n ymroddiad i gynnal y Gymraeg yn gymdeithasol.
Ysgol Llandygai - Twitter